Jak si objednat zájezd?

Přihlásit k zájezdu se můžete
* písemně na adrese CK Aš-tour, Hlavní 108, 352 01 Aš
* telefonicky na tel čísle: 728 477 848
* E-mail: as.tour@post.cz
U každého zájezdu se kliknutím na „Objednat zájezd“ dostanete na uvedené kontakty.

Na základě Vašeho požadavku o rezervaci míst v zájezdu Vám zašleme závaznou  smlouvu o zájezdu. Po vyplnění zašlete originál smlouvy co nejdříve zpět, aby Vaše platba mohla být správně přiřazena a zaevidována.

Platební podmínky:

  1. při odeslání cestovní smlouvy 10 % ceny zájezdu
  2. dva měsíce před odjezdem  50 % ceny zájezdu
  3. jeden měsíc před odjezdem  100 % ceny zájezdu

Termíny pro platby záloh případně celé částky se řídí podle toho, jak dlouho před zájezdem je přihláška uplatněna.

Provedení platby:

Složením hotovosti nebo bankovním převodem na číslo našeho účtu 892 810 0267 / 0100, které je společně s přiděleným variabilním symbolem (slouží pro identifikaci došlé platby) uvedeno v cestovní smlouvě.

Všeobecné podmínky k cestovní smlouvě CK Mgr. Vladimíra Divišová – Aš tour

Odjezdy
Zájezdy jsou vypravovány z těchto míst:
Aš – Poštovní náměstí ( u Penny Marketu )
Františkovy Lázně – autobusová zastávka v Sadech
Cheb – u nádraží ČD
Další místa dle trasy a dispozic k zájezdu.

Stornovací poplatky
Zrušení Cestovní smlouvy je nutno provést PÍSEMNĚ, přičemž rozhodující je datum podacího razítka nebo doručení mailové zprávy či faxu.
Stornovací poplatky z ceny zájezdu:
a) při zrušení účasti déle než 60 dnů před odjezdem storno ve výši 10 %
b) v době 59 až 40 dnů před odjezdem storno 30 %
c) v době 39 až 20 dnů před odjezdem storno 60 %
d) v době 19 až 4 dny před odjezdem storno 80 %
e) v době kratší než 4 dny až 24 hodin před odjezdem storno 90 %
d) v době kratší než 24 hodin před odjezdem storno v plné výši ceny zájezdu
Nebude-li zrušení provedeno PÍSEMNĚ, je zrušení neplatné a platba se nevrací. Při nedodržení platebních podmínek uvedených v Cestovní smlouvě má CK právo na zrušení smlouvy bez vrácení zaplacených záloh ke dni zrušení.

Zrušení zájezdu cestovní kanceláří
Cestovní kancelář může zrušit zájezd z vážných důvodů (např. malý počet přihlášených účastníků, zhoršená bezpečnostní situace v navštívené oblasti ( přírodní katastrofy, bezpečnostní situace v navštívené oblasti,  epidemie, apod.).
Nejpozději 21 dnů před odjezdem  může cestovní kancelář rozhodnout o zrušení zájezdu z důvodu jeho naplnění méně než 30 účastníky.
V případě, že dojde ke zrušení zájezdu pořadatelem, má účastník nárok na vrácení zaplacené částky.

Změna ceny zájezdu
V případě, že bude cestovní kancelář nucena z vážných a neovlivnitelných důvodů zvýšit cenu zájezdu ( zvýšení cen vstupů pro tvorbu ceny zájezdu – kurzy valut, ceny pohonných hmot a  ubytování, …), je povinna toto zákazníkům oznámit. Jestliže se cena zvýší o více než 10%, má zákazník právo od účasti odstoupit, ale musí to ve stanoveném termínu po obdržení změny oznámit. V tom případě má nárok na vrácení celé zaplacené částky.

Pojištění
Vzhledem k tomu, že řada klientů má  možnost výhodnějšího individuálního pojištění pro cesty a pobyt u různých pojišťoven, nejsou zájezdy kolektivně pojišťovány. Zájemci mají možnost uzavření pojištění na cesty včetně asistenční služby  prostřednictvím některé z pojišťoven nebo bank. Důležité je, aby pojištění zahrnovalo tzv. asistenční službu, která je klientovi nápomocna při řešení problémů s lékařským ošetřením v zahraničí. Před odjezdem se u poskytovatele pojištění informujte o postupu pro řešení pojistné události v zahraničí.
Přímo u některé z pojišťoven může klient uzavřít pojištění na  případné STORNOVACÍ POPLATKY, pokud by musel z vážných důvodů zrušit účast v zakoupeném zájezdu. Toto pojištění je nutno uhradit  nejpozději s doplatkem ceny zájezdu a 1 měsíc před zájezdem. U jednotlivých pojišťoven se mohou pravidla pro uzavření a zaplacení pojištění stornovacích poplatků lišit.

Reklamace
Nároky na stížnosti a reklamace je vhodné uplatnit během zájezdu. Nejpozději může tak zákazník učinit do 3 měsíců po uskutečnění zájezdu.

Zákonné pojištění CK
Mgr. Vladimíra Divišová – Cestovní kancelář Aš tour je pojištěna u Pojišťovny UNion dle zákona č. 159/1999 Sb. na záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících
1. Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu/přihlášky a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, typ
cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou
uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem o účetnictví a archivaci nutných dokladů.
2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou výše uvedené informace v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům a přepravním společnostem). Identifikační údaje o těchto
dodavatelích jsou uvedeny v konkrétních pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu.
3. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.
4. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je cestovní
kancelář oprávněna zasílat formou elektronické pošty. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu as.tour@post.cz. V tomto případě nebude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
5. Výše uvedená ustanovení platí také ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu/přihlášku uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu/přihlášky zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.